OUG privind asigurarile RCA a fost adoptata

Guvernul a aprobat, pe 14 septembrie, Ordonanta de Urgenta care amendeaza cadrul normativ referitor la asigurarile de raspundere civila auto. Printre noutati, se numara faptul ca tarifele politelor RCA pentru firme si persoane fizice vor fi plafonate timp de 6 luni la un nivel calculat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Efectele ordonantei se vor produce de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial.

Potrivit actului normativ, in calculul tarifului de prima, asiguratorii RCA vor folosi criterii de risc, coeficienti de majorare si/sau corectie si alte instrumente de ajustare a tarifelor elaborate de ASF. In cazul in care asiguratorii RCA vor dori sa introduca si alti indicatori de evaluare a riscului, acestia o pot face cu respectarea reglementariilor in vigoare.

Autoritatea de Supraveghere Financiara va stabilli tarife de prima maxime in cel mult 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial a prezentei Ordonante de Urgenta.

Ulterior perioadei in care tariful de prima va fi plafonat, Autoritatea de Supraveghere va calcula un tarif de referinta pe baza daunei medii pentru fiecare categorie de vehicul, a platilor de daune achitate de catre asiguratori si raportate la frecventa producerii evenimentelor pe respectiva categorie de vehicule.

ASF va publica tarifele de referinta, dauna medie si frecventa statistica a producerii evenimentelor, pe categorii de vehicule. Totodata, pentru a asigura premisele unei piete functionale, ASF va realiza o analiza a efectelor acestor masuri in piata asigurarilor RCA si va intocmi un raport ce va fi inaintat Consiliului Concurentei.

ASF poate solicita asiguratorilor sa notifice in prealabil majorarea tarifelor sau sa supuna aprobarii sale prealabile majorarea acestora numai in cazul introducerii unui sistem national general de control al preturilor, in conformitate cu legislatia Uniunii Europene in vigoare.

“Actul normativ permite stabilirea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, pe o perioada de sase luni, a unui tarif RCA de referinta aplicat atat persoanelor fizice, cat si juridice. Aceasta Ordonanta a fost data avand in vedere imprejurarile exceptionale manifestate prin dezechilibru major intre cerere si oferta, respectiv disfunctionalitatea evidenta a pietei asigurarilor obligatorii auto din Romania. Astfel, Guvernul Romaniei impreuna cu Consiliului Concurentei au considerat necesara instituirea unui mecanism de control al pietei asigurarilor obligatorii auto din Romania, manifestat in prima etapa, prin stabilirea de catre ASF a unor tarife de plafonare aferente primelor RCA”, se arata intr-un comunicat de presa al Executivului.

“Vrem, prin aceasta Ordonanta de Urgenta, sa asiguram cadrul juridic clar definit pentru ca aceasta problema sa poata sa fie rezolvata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, care are aceasta responsabilitate”, a explicat premierul Dacian CIOLOS.

Principalele modificari aduse de actul normativ cadrului actual de reglementare

Pe langa aspectul tarifelor RCA, ordonanta de urgenta adoptata ieri de Guvern aduce o serie intreaga de alte modificari fata de cadrul actual de reglementare.

RCA pe o perioada intre una si 12 luni

Contractul RCA se va putea incheiea pe o perioada de la o luna la 12 luni, multiplu de o luna, in functie de optiunea asiguratului.

Dupa un un an de la intrarea in vigoare a OUG, ASF va evalua daca se justifica incheierea contractelor RCA pentru perioade mai mici de 6 luni.

Plata primelor de asigurare se face integral sau in rate conform acordului dintre asigurat si asiguratorul RCA. Contractul RCA produce efecte si in cazul in care rata primei de asigurare nu a fost platita la termenul convenit intre asigurat/contractant/utilizator si asiguratorul RCA, daca asiguratorul RCA nu si-a exercitat dreptul de reziliere a contractului RCA. Contractul RCA constituie titlu executoriu pentru ratele scadente si neachitate.

Atasarea de clauze suplimentare contractului RCA

Partile pot conveni si includerea in polita RCA a altor clauze suplimentare fata de cele stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta si prin reglementarile emise de ASF in aplicarea acesteia, cu exceptia celor care restrictioneaza drepturile persoanei prejudiciate.

Recalcularea politei RCA

In situatia in care informatiile furnizate de asigurat nu sunt reale la momentul incheierii contractului RCA, prima de asigurare poate fi recalculata si modificata de asiguratorul RCA dupa notificarea prealabila a asiguratului si exprimarea acordului acestuia.

Daca asiguratul nu isi exprima acordul cu privire la modificarea conditiilor contractuale, acesta poate denunta contractul RCA in termen de 20 de zile de la data primirii notificarii.

Rascumpararea daunei

Pentru mentinerea clasei bonus/malus, prin contractul RCA partile pot conveni posibilitatea rascumpararii, respectiv suportarea de catre asigurat a contravalorii despagubirii corespunzatoare evenimentului, asiguratul compensand asiguratorului RCA cuantumul acesteia, ulterior achitarii despagubirii cuvenite persoanei prejudiciate.

Suspendarea contractului RCA

Contractul RCA poate fi suspendat la cererea asiguratului pe perioada suspendarii dreptului de circulatie al vehiculului sau pe perioada imobilizarii vehiculului. Procedura suspendarii va fi stabilita prin ordin comun al Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor si ASF. Asiguratul va avea obligatiatia ca, pe toata durata suspendarii contractului RCA, sa imobilizeze vehiculul intr-un spatiu privat, in afara domeniului public, pentrua nu avea potential generator de daune.

Divulgarea modului de calcul al primei

Asiguratorul RCA va avea obligatia sa notifice asiguratii, la solicitarea acestora, in ceea ce priveste modul de calcul al primei de asigurare. Pot fi cerute informatii despre modalitatea de stabilire a primei, datele statistice in baza carora este stabilita aceasta sau raportul actuarial care sta la baza determinarii tarifului de prima.

Denuntarea politei RCA

Asiguratul poate denunta contractul RCA in cazul retragerii autorizatiei de functionare a asigurarorului RCA sau al pronuntarii de catre instanta judecatoreasca competenta a hotararii privind deschiderea procedurii de faliment a acestuia.

Vehicul la schimb

Asiguratorul RCA va acorda despagubiri inclusiv pentru inlocuirea temporara a vehiculului, pe baza optiunii persoanei prejudiciate.

Utilizarea tehnologiilor telematice si istoricul soferilor

Pentru determinarea primei de asigurare asiguratorul va putea lua in calcul, pe langa istoricul de aune si informatiile obtinute din utilizarea unor tehnologii telematice.

Criteriile de aplicare pentru sistemul bonus/malus vor fi stabilite prin reglementari ASF, iar clasa de bonus/malus se poate determina luand in considerare si istoricul soferilor.

Certificarea inspectorilor de daune

Personalul care efectueaza constatarea daunelor va fi avizat de ASF. Persoanele care intentioneaza sa faca constatarea daunelor trebuie sa detina: studii superioare de specialitate, certificare profesionala, dovada urmarii cursurilor de formare profesionala continua la un formator autorizat si a certificarii/evaluarii de catre Institutul de Studii Financiare.

Penalitati in caz de intarziere a despagubirii

Daca asiguratorul RCA nu isi indeplineste integral obligatiile in termenul prevazut

Le lege sau daca diminueaza nejustificat despagubirea ori intarzie achitarea despagubirii, acesta este obligat la plata unor penalitati de 0,2% pe zi de intarziere calculate la nivelul sumei de despagubire cuvenita sau la diferenta de suma neachitata. Plata penalitatilor se face odata cu plata despagubirii.

In cazurile privind vatamarile corporale si daunele morale care fac obiectul unui litigiu, penalitatile sunt stabilite de catre instanta judecatoreasca.

Compensarea directa

Pagubitii pot merge la propriul asigurator RCA pentru acoperirea prejudiciului, pe baza mecanismului de compensare directa asiguratorul RCA al persoanei prejudiate recupereaza contravaloarea daunei de la asiguratorul RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului.

Compensarea directa este aplicabila la indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
accidentele auto se produc pe teritoriul Romaniei;
vehiculele implicate in accidentele auto sunt inmatriculate/inregistrate in Romania;
prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
ambele vehicule implicate in accidentul auto au asigurare RCA valabila la data
evenimentului;
prejudiciile exclud vatamarile corporale.
Procedura compensarii directe se stabileste prin conventii multilaterale incheiate intre asiguratorii RCA. Conditiile compensarii directe sunt convenite in mod voluntar intre asigurat si asigurator.

Nu este afectat insa dreptul persoanei pagubite de a se indrepta impotriva asiguratorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

Verificarea asigurarii RCA

Dovada existentei contractului RCA va trebui facuta la inmatricularea/inregistrarea vehiculelor, la efectuarea de modificari in certificatul de inmatriculare/inregistrare sau in cartea de identitate a unui vehicul si la efectuarea verificarilor tehnice periodice.

Reorganizarea BAAR

Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania va avea urmatoarele atributii:
de birou national auto;
de organism de plata a despagubirilor;
de centru de informare;
de organism de compensare;
de a asigura dezvoltarea si gestionarea bazei de date privind evidenta contractelor RCA;
de a publica statistici privind asigurarile auto la nivel national si international;
de a elabora si publica analize si studii comparative privind tarifele utilizate de
asiguratorii RCA din statele membre si alte informatii considerate relevante pentru asigurarea RCA;
de a publica statistici privind evolutia nivelurilor despagubirilor in cazurile de vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii ori pentru deces;
de a furniza autoritatii competente din subordinea Ministerului Afacerilor Interne cu atributii de organizare si coordonarea a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de inmatriculare si a placutelor cu numere de inmatriculare, datele referitoare la vehiculele asigurate pentru raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de circulatie.
Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania se va constitui ca asociatie profesionala, independenta si autonoma a tuturor societatilor de asigurare, indiferent de forma de organizare si de statul in care isi au sediul social, care au dreptul sa practice in Romania asigurarea RCA.

BAAR va prelua si atributiile actualului Fond de Protectie a Victimelor Strazii, precum si administrarea bazei de date CEDAM.

Pentru indeplinirea atributiilor de birou national auto, de organism de plata a despagubirilor si de organism de compensare, Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania isi constituie o structura proprie denumita Fondul national de protectie, prin contributia tuturor membrilor, proportional cu volumul primelor brute incasate din vanzarea contractelor RCA/Carte Verde.

Fondul national de protectie, ca structura proprie a BAAR, se va constitui din Fondul comun Carte Verde detinut si administrat de BAAR si din 95% din disponibilul care va fi preluat de la Fondul de Protectie a Victimelor Strazii; diferenta de 5% din disponibilul respectiv va fi utilizata pentru cheltuielile de functionare ale BAAR.

De la data preluarii patrimoniului de catre BAAR, Fondul de Protectie a Victimelor Strazii se va dizolva.

De asemenea, BAAR va avea ca sarcina si colectarea si centralizarea de date in vederea publicarii de statistici privind asigurarile auto la nivel national si international, publicare a tarifelor de referinta in domeniul asigurarii RCA, fara a afecta insa dreptul fiecarui asigurator RCA de a le stabili in mod liber.

Punctele traumatice

In caz de vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii ori de deces rezultate in urma unui accident de vehicule, stabilirea despagubirii se realizeaza pe cale amiabila si/sau pe cale judecatoreasca.

Despagubirile pe cale amiabila se evalueaza pe baza punctajului obtinut prin insumarea punctelor, comunicat de catre Institutul National de Medicina Legala si prevazut in reglementarile ASF.

Evaluarea despagubirilor are in vedere un nivel mediu prezumat al suferintei indurate de persoanele prejudiciate. Valoarea unui punct traumatic este egala cu dublul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la data producerii accidentului. Despagubirile se pot ajusta in functie de particularitatile fiecarui caz in parte, pe baza de documente justificative.

Punctajul pentru suferintele cauzate prin vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii persoanelor include numai prejudiciile legate de durerile fizice; pentru prejudiciile legate de traumele psihice, persoana prejudiciata poate aduce documente in dovedirea acestora.

Descarcati aici Ordonanta de Urgenta.

Sursa:www.1asig.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *